Information om "Gästgivaregårdar och krogar
i Stockholms och Uppsala län 1600 - 1900."

Bakgrund - pågående men vilande projekt

Hösten 1999 inleddes ett projekt som kommer att ta flera år och som avses sluta med ett bokverk i två volymer. Projektidén tar fasta på det faktum att gästgiveri- och skjutsverksamheterna i Stockholms och Uppsala län, liksom i övriga Sverige, är synnerligen bristfälligt kända. Förvisso är det en ofta påtalad historisk sanning, att gästning och skjutsning var en skyldighet som låg på allmogen och det var ett stort besvär.

Men ingen har utvecklat detta på objektnivå, hur var skjutsningen organiserad, vilka lättnader hade Rotebro, jämfört med andra, när började gästgiveriet i Läby, vilka olika förutsättningar hade gästgiveriet i Yvre jämfört med Frebbenbo. Det har visat sig att de arbetade utifrån helt olika system, det ena var ett traditionellt gästgiveri med hållskjutslag, det andra var ett byalag som skötte skjutsen mot gärd.

I projektet ingår också krogarna och deras roll. Krogarna var ofta allmogens ”vandrarhem” när ståndspersoner använde gästgivargårdarna. För att citera en länsstyrelses beslut i samband med detta: ”Den historiska betydelsen av gästgivaregårdar och krogar som stödjepunkter i kommunikationsväsendet i gången tid kan knappast överskattas”.

De som är intresserade av gästgiveri-, skjuts- och krognäringens historia om etthundra år, kommer att se det här bokverket som en oumbärlig kunskapskälla.

Om 3-4 år ska det vara klart.

Du får gärna vara med.

Väghistoria - kommunikationshistoria

Projektet innehåller också en avsevärd del renodlad väghistoria, dvs bestämda större vägprojekt under 1600-talet, broar och färjor. Försöken med en statlig vägorganisation under 1600-talet innehåller inte bara en vägmästare utan också brofogdar. Gästgiveri, skjutsorganisation och landsortskrogar utgjorde tillsammans med sommarvägar och vintervägar, färjor och broar, vårt lands infrastruktur långt innan det ordet var påtänkt. 1600-talets ansträngningar att bygga upp detta är fullt jämförbart med 1800-talets järnvägssatsningar eller vår tids satsningar på järnvägar, motorvägar och broar.

Forskningen

Arkivforskningen i det här projektet är mycket omfattande. Sammanlagt är det över 1200 objekt varav ca 275 gästgivaregårdar och 925 krogar - genom tiderna - kända och okända - som ska redovisas relativt uttömmande. Vilka var gästgivare? Vilka skjutsade? Hur såg skjutsorganisa-tionen ut? Hur och när förändrades det? Hur resonerade skjutsbönderna? När började det? När slutade det? Varför stängdes inte krogen?, eller varför stängdes den? Varför fanns den? Hur såg skjutsfördelningen och skjutsbelastningen ut? ...och allt detta på varje ort för sig!
Forskningen ska ge svaret på frågan - När var det hur... här ?
Cirka 90 % av texten är sakuppgifter direkt från arkivkällor. Källhänvisningen är minutiös. Förmodligen ska varje objekt ha kartbilaga som nedanstående prov visar, men dessutom anges koordinater i siffror enligt rikets nät med 10 meters exakthet (7:e siffran är alltid nolla).
Krogarna och skjutsningen inom städerna kommer också att ingå, utom Stockholms stad. Där har Bengt Järbe en gång för alla redovisat det mesta.

Här är ett prov på en av de minsta krogarnas redovisning (kommer att kompletteras)

Här är ett prov (detalj) på ett medelstort gästgiveris förstasida (kommer att kompletteras)

Omfattande karthistorisk utredning.

Samtliga historiska kartor på Lantmäteriverket i Gävle från Uppsala och Stockholms län, har studerats och analyserats utifrån kommunikationshistoriska aspekter. Det är många hundra kartor.


Gästgivaregården i Skärplinge, Österlövsta socken. Ägs än idag av släkten de Jounge.Karta 1798. Lantmäteriet Gävle.

Stort tack till Lantmäterierna i Gävle och Stockholm för ovärderlig hjälp!

 


Krogen Löten eller Stockholm som den också kallades. Helt okänd i vår
tid. Tillinge socken. Karta 1786.
Lantmäteriet Gävle.

Forskningens källor - arkiven (Privata arkiv, Godsarkiv, Bruksarkiv)

Dokument som ofta saknas i myndighetsarkiven, är husesyner, arrendekontrakt och vissa räkenskaper. Dessutom är fotografier av stort intresse, gärna svart/vita av hög kvalité och motivet kan vara byggnad, färja, bro, väg, person eller interiör.
För att lätta upp den annars ganska enahanda redovisningen av innehavare och årtal, är det också angeläget att få med personhistoriska uppgifter, anekdoter och liknande.
Gårds-, Gods- och Släktarkiv i enskild ägo kan komplettera redovisningen av en bygd som av någon orsak är relativt magert redovisad.

Släktforskare, hembygdsforskare och andra intresserade!

Om någon släkting varit gästgivare och på något sätt gjort sig bemärkt, vore det spännande att få ta del av det. Om det finns föremål eller byggnader med anknytning till näringsverksamheten, så är det intressant att dokumentera sådant.
Även de skjutsstationer som inrättades efter 1878 års skjutsstadga, ska redovisas. Tänk efter noga. Det vore synd om just Din hembygds gästgivaregård eller krog inte blir så utförligt redovisad som den förtjänar. Den forskarkollega som i sin forskning stöter på intressanta dokument på oväntad plats, får också mycket gärna ge mig ett tips om detta.

Sponsring

De två berörda länsstyrelserna mfl står för en stor del av forskningskostnaderna. Men ännu återstår två års forskning, vilket behöver ytterligare finansiärer. Bokutgivningens ekonomi ses som en separat ekonomi men även där är finns det möjlighet för de som vill synas under minst hundra år till, att muta in sin plats. Som sponsor erbjuds Du ett väl synligt omnämnande i böckerna, med logo, samt ett hundraårigt erkännande som gynnare av branschens kulturhistoriska dokumentation. Det företag eller organisation som är stor i branschen, bör inte missa det här tillfället. Det här projektet kommer att resultera i den största och viktigaste kulturhistoriska dokumentationen om resandets villkor under trehundra år.

Har Du en anrik och gammal krog? Vill Du synas under hundra år till?

Om Du har krog eller gästgivaregård som ingår i den historiska redovisningen, och än idag har oförändrat namn, verksamhet och säte, planeras möjlighet för Dig att markera detta på något framträdande och attraktivt sätt. Om Du är i branschen vet Du att Stallmästargården, Leufsta bruks Värdshus, Edsbacka Värdshus och Barkarby gästgivaregård hör till denna exklusiva skara. Det finns ganska många till.
Hur denna sponsring/annonsering ska utformas, ska diskuteras. Graden av intresse är delvis avgörande. Därför är det värdefullt att tidigt ha intresseanmälningar.

It would be remiss of us to omega replica sale simply suggest luxury timepieces for travel, especially for use with formal attire. It is true that in many places in the world rado replica sale having a nice timepiece is a prerequisite to having a serious business rolex replica conversation. If you are in one of those situations, you might not want to rolex replica uk necessarily go down this route. If, however, you are concerned about losing or damaging your watch during travel or simply don't want to worry about having panerai replica sale something too expensive, then pick up something decent and discount made by the Japanese. As there is a whole world of cartier replica nicely-priced Seiko and Citizen sport watches for travel, I figured that I would take the other side of the coin and remind you about well-priced dress watches.